Netram Sagarmal Kedia Path
Kalpara, Pakur - 816107,
Jharkhand

Family Restaurant